Bạn đang sử dụng thẻ từ để đi lại, di chuyển trong thang máy tại khu tòa nhà hoặc công ty của mình. Bạn đang có nhu cầu sao chép thẻ từ thang máy và chưa biết giải quyết ra sao?